Raspisan konkurs za načelnika Opštinske uprave Prijepolje

0
21
- Marketing -
- Marketing -

Opštinsko veće je krajem septembra prošle godine postavilo Sabiru Hodžić za v.d.načelnika Opštinske uprave. Prema zakonskim propisima, raspisan je konkurs za nečelnika Opštinske uprave čiji je mandat pet godina

Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta opštine Prijepolje, Kadrovskog plana Opštinske uprave ,Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u jedinicama lokalne samouprave, Poslovnika Opštinskog veća opštine Prijepolje i drugih zakonskih akata, Opštinsko veće je raspisalo javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave sa mandatom od pet godina. Pored opštih uslova vezanih za stručnu spremu, odnosno završenenog pravnog fakulteta, kandidat mora da ima najmanje pet godina radnog iskustva i položen državni stručni ispit.
Mesto načelnika Opštinske uprave je jedno od najznačajnijih u sistemu lokalne samouprave prema nadležnostima, ingerencijama i kompetencijama.


Između ostalog, načelnik Opštinske uprave organizuje, koordinira i usmerava rad Opštinske uprave, predlaže Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji rada u Opštinskoj upravi koji usvaja Opštinsko veće, donosi opšta akta o radnim odnosima, disciplinskoj odgovornosti zaposlenih, ocenjivanju zaposlenih i druga normativna akta u skladu sa zakonom, raspoređuje rukovodioce odeljenja i šefove odseka, rešava o pravima i obavezama iz radno pravnih odnosa zaposlenih u Opštinskoj upravi u skladu sa zakonom, i druge poslove koji su mu zakonom, Statutom opštine i drugim aktima opštine određeni u nadležnost.

Marketing

Opštinsko veće je na sednici koja je održana 29.septembra prošle godine, posle neusvajanja izveštaja o radu Opštinske uprave, razrešilo dužnosti dotadašnju načelnicu, a za vršioca dužnosti na godinu dana postavilo diplomiranu pravnicu Sabiru Hodžić.
I.H. List Polimlje

- Marketing -